Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

Χειρισμός, αποθήκευση και μεταφορά ελαιοκάρπου

- Παραλαβή του ελαιοκάρπου είτε στο χώρο του ελαιοτριβείου είτε στα αγροτεμάχια των πελατών με τα οχήματα της εταιρίας.
- Οπτικός έλεγχος του ελαιοκάρπου.
- Επίδοση στοιχείων ιχνηλασιμότητας.
- Τοποθέτηση του ελαιοκάρπου μέσα σε ειδικούς ¨καλά αεριζόμενους¨ κάδους και προσωρινή αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

1

Καθαρισμός ελαιοκάρπου

- Αυτόματος αποχωρισμός του ελαιοκάρπου από κλαδιά ή φύλλα που έχουν πέσει στα δίχτυα μαζί με τις ελιές (πλέον δεν απαιτείται ο ¨καθαρισμός¨ του ελαιοκάρπου στο αγροτεμάχιο κι αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τον παραγωγό).
- Είσοδος του ελαιοκάρπου στην υπόγεια ανοξείδωτη χοάνη και εν συνεχεία μεταφορά του μέσω κλειστού αναβατορίου στο αποφυλλωτήριο για την απομάκρυνση εναπομεινάντων φύλλων ή άλλων φερτών υλικών.
- Πλύσιμο του ελαιοκάρπου με πόσιμο νερό για απομάκρυνση λάσπης, γαιωδών συστατικών, σκόνης, χώματος και άλλων ουσιών που μπορούν να προσδώσουν στο ελαιόλαδο αρνητικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσουν τους ποιοτικούς του δείκτες.

2

Τεμαχισμός ελαιοκάρπου

Είσοδος του ελαιοκάρπου στον ανοξείδωτο σπαστήρα, όπου πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της ελιάς μαζί με τον πυρήνα και μετατροπή τους σε μία πάστα.

3

Μάλαξη ελαιοζύμης

Μεταφορά της πάστας – μέσω ανοξείδωτων σωληνώσεων – στους μαλακτήρες, για μάλαξη. Οι μαλακτήρες αναδεύουν συνεχώς και θερμαίνουν ελαφρώς την ελαιοζύμη ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαχωρισμού του ελαιολάδου μετέπειτα.

4

Φυγοκέντρηση

- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μάλαξης η ελαιοζύμη οδηγείται στον φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (ντεκάτερ), όπου κατά την είσοδό της αραιώνεται με χλιαρό νερό και διαχωρίζεται το ελαιόλαδο από τη σάρκα και τον πυρήνα του ελαιοκάρπου. Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει με εξαγωγή τριών φάσεων (ελαιόλαδο – απόνερα – στερεά) ή με εξαγωγή δύο φάσεων (λάδι – στερεά με ενσωματωμένα τα απόνερα).
- Καθαρισμός του ελαιολάδου από στερεά σωματίδια (τεμάχια σάρκας, φλοιού, θρύμματα ελαιοπυρήνα, κλπ) με τη χρήση παλινδρομικά κυλινδρικών κοσκίνων (κόσκινα απολάσπωσης).

5

Τελικός διαχωρισμός ελαιολάδου

Τελικός διαχωρισμός του ελαιολάδου από τα φυτικά υγρά με τη χρήση κάθετων φυγοκεντρικών διαχωριστών.

6

Συλλογή, αποθήκευση και χειρισμός του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

- Συλλογή του ελαιολάδου μέσα σε δοχεία (κατάλληλων για αποθήκευση τροφίμων).
- Μεταφορά και αποθήκευση του ελαιολάδου σε κατάλληλους χώρους. Καθ’ όλη τη διάρκεια αποθήκευσής του θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ελαιόλαδο:
· Να προστατεύεται από το φώς.
· Να προστατεύεται από τον αέρα.
· Να μεταγγίζεται προσεκτικά κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης του στερεού υπολείμματος που έχει κατακαθίσει, αποφεύγοντας επαφή με τον αέρα και έκθεση στο φως.
· Να φυλάσσεται σε καθαρούς και δροσερούς χώρους.
· Να αποθηκεύεται σε ανοξείδωτους ή γυάλινους ή πλαστικούς περιέκτες (κατάλληλους για τρόφιμα), που θα φυλάσσονται σε σκοτεινό μέρος.

7