ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/2007

Η επιχείρησή μας κατέχει Βεβαίωση Συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα) για τις δραστηριότητες της αποθήκευσης, εμπορίας και τυποποίησης βιολογικού ελαιολάδου από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

eu_logo