Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα), τα ελαιόλαδα (εκτός των πυρηνελαίων) κατατάσσονται σε:

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, του οποίου η οξύτητα (εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ) δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g, ο αριθμός υπεροξειδίων δεν υπερβαίνει τα 20 meq O2/kg, ο συντελεστής απορρόφησης Κ232 δεν υπερβαίνει το 2,50, ο συντελεστής απορρόφησης Κ270 δεν υπερβαίνει το 0,22, η μεταβλητότητα της απόλυτης τιμής απόσβεσης (ΔΚ) δεν υπερβαίνει το 0,01, η διάμεση τιμή του φρουτώδους υπερβαίνει το 0, η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων να είναι ίση με 0 και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

1

Παρθένο ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, του οποίου η οξύτητα (εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ) δεν υπερβαίνει τα 2,0 g ανά 100 g, ο αριθμός υπεροξειδίων δεν υπερβαίνει τα 20 meq O2/kg, ο συντελεστής απορρόφησης Κ232 δεν υπερβαίνει το 2,60, ο συντελεστής απορρόφησης Κ270 δεν υπερβαίνει το 0,25, η μεταβλητότητα της απόλυτης τιμής απόσβεσης (ΔΚ) δεν υπερβαίνει το 0,01, η διάμεση τιμή του φρουτώδους υπερβαίνει το 0, η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων δεν υπερβαίνει το 3,5 και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

2

Μειονεκτικό ελαιόλαδο (λαμπάντε)

Ελαιόλαδο του οποίου η οξύτητα (εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ) υπερβαίνει τα 2,0 g ανά 100 g, η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων υπερβαίνει το 3,5 και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

3

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο του οποίου η οξύτητα (εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ) δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g, ο αριθμός υπεροξειδίων δεν υπερβαίνει τα 5 meq O2/kg, ο συντελεστής απορρόφησης Κ270 δεν υπερβαίνει το 1,25, η μεταβλητότητα της απόλυτης τιμής απόσβεσης (ΔΚ) δεν υπερβαίνει το 0,16 και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

4

Σύνθετο ελαιόλαδο αποτελούμενα από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα

Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές, του οποίου η οξύτητα (εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ) δεν υπερβαίνει το 1,0 g ανά 100 g, ο αριθμός υπεροξειδίων δεν υπερβαίνει τα 15 meq O2/kg, ο συντελεστής απορρόφησης Κ270 δεν υπερβαίνει το 1,15, η μεταβλητότητα της απόλυτης τιμής απόσβεσης (ΔΚ) δεν υπερβαίνει το 0,15 και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

5